Дојран (Doiran), Macedonia

Date: 
Sunday, 16 September, 2012 (All day)

http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=0098615F6B0AB94E9B0331BB0027C7FD

September 16 PFM will organize a 5 km race in Doiran, a revitalization of the race in this lake, which maintain more than 20 years. Some of the younger swimmers reported race Kozjak will swim in Dojran and therefore further introduced discipline 2 kilometers.

На 16 септември ПФМ ќе организира трка на 5 километри во Дојран, што е ревитализација на трката во ова езеро, која се одржување пред повеќе од 20 години. Некои од помладите пливачи пријавени за трката на Kозјак ќе пливаат во Дојран и затоа дополнително е воведена дисциплина 2 километра.